Stranky s verejnym systemovym obsahem

O nás


Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) II Praha 1 navazuje na už proběhlý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území Prahy 1 (č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695, spolufinancovaný z prostředků OP VVV), během kterého došlo k posílení efektivní spolupráce aktérů působících v Praze 1 v oblasti vzdělávání – místních mateřských a základních škol (bez ohledu na jejich zřizovatele), školských zařízení, subjektů neformálního a zájmového vzdělávání nebo rodičů dětí a žáků. Díky spolupráci v rámci MAP je vzájemná komunikace a spolupráce intenzivnější a dostala institucionalizovanou podobu.

MAP II Praha 1 je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu výchovy a vzdělávání na území naší městské části, a to za účasti organizací formálního, neformálního i zájmového vzdělávání, stejně jako rodičovské a odborné veřejnosti, ale i dětí a studentů.

MAP II odstartoval v únoru 2019 a jeho realizace potrvá do 30. září 2022. Zapojeno je do něj celkem 24 mateřských, základních a základních uměleckých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 1, církvemi i soukromými subjekty. Cílovými skupinami projektu jsou děti, žáci, pedagogové, rodiče a veřejnost.

Součástí MAP II jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na finanční, čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti a kulturní povědomí. V průběhu projektu budou stejně jako u MAP I pořádány rodičovské akademie (setkávání rodičů s odborníky nad aktuálními tématy) či setkávání pedagogů jednotlivých typů škol. Dále se počítá s organizací workshopů, seminářů, konferencí, výstav nebo veřejných čtení.

Důležitými tématy projektu jsou modernizace vzdělávacích zařízení a jejich vybavení, plánování a realizace investic, využívání prázdných objektů v okolí škol, hledání alternativních možností pro sportovní vyžití a samozřejmě způsoby navyšování finančních prostředků určených pro školství, včetně jejich efektivního využívání.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O nás